ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី «ការសិក្សាពីចម្ងាយ» និង «ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច» សម្រាប់កម្មវិធីអក្ខរកម្ម និងកម្មវិធីសមមូលបឋមសិក្សាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 3065
ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី «ការសិក្សាពីចម្ងាយ» និង «ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច» សម្រាប់កម្មវិធីអក្ខរកម្ម និងកម្មវិធីសមមូលបឋមសិក្សាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី «ការសិក្សាពីចម្ងាយ» និង «ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច» សម្រាប់កម្មវិធីអក្ខរកម្ម និងកម្មវិធីសមមូលបឋមសិក្សាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី «ការសិក្សាពីចម្ងាយ» និង «ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច» សម្រាប់កម្មវិធីអក្ខរកម្ម និងកម្មវិធីសមមូលបឋមសិក្សាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ។

សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង