ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មកដឹងតម្លៃ​រថយន្ត Prius ប្រភេទ Base, Half និង Full-option

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នគរគំនិត 2389
មកដឹងតម្លៃ​រថយន្ត Prius ប្រភេទ Base, Half និង Full-optionមកដឹងតម្លៃ​រថយន្ត Prius ប្រភេទ Base, Half និង Full-option

ថ្ងៃ​នេះ យើងសូម​ណែនាំ​តម្លៃ​រថយន្ត Prius មួយ​ទឹក​តាម​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​(២០០៤-២០០៧) ចំនួន ៣​ប្រភេទ​គឺ Base Option, Half Full, Full Option ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ប្រភេទ Base Option

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១​ម៉ឺន​ដុល្លារ សម្រាប់​ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ ឯ​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៣០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៣០០ ដុល្លារ
 • ​Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ២០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៧០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៦០០ ដុល្លារ
 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៦ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៥០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៨០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៤០០ ដុល្លារ
 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៧ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ០០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៣០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៣ ០០០ ដុល្លារ

ប្រភេទ Half Full

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៤០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាន មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៧០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៧០០ ដុល្លារ
 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៥០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៧០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៧០០ ដុល្លារ
 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៦ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៨០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាន មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ១០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៣ ០០០ ដុល្លារ
 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៧ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៤ ០០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៤ ៣០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៥ ០០០ ដុល្លារ

ប្រភេទ Full Option

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៤ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៥០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៩០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៤០០ ដុល្លារ
 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៥ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ០០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៤០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៧០០ ដុល្លារ
 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៦ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៨០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៣ ៤០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៤ ៣០០ ដុល្លារ
 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០៧ មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៣ ៥០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៤ ៥០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៥ ៣០០ ដុល្លារ

សូម​បញ្ជាក់​ថា តម្លៃ​​នេះ​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​បន្តិច​បន្តួច​បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ផ្សាយ​រួច៕

ប្រភព៖ ខ្លីៗ