សមាគមយុវជនកំណែទម្រង់រដ្ឋ

    ប្រធានសមាគមយុវជនកំណែទម្រង់រដ្ឋ ថ្កោលទោសចំពោះរបាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់អង្គការ ANFREL ដែលបង្កប់ដោយចេតនាទុច្ចរិត និងមានរបៀបវារៈនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ក្រុមប្រឆាំង

    ប្រធានសមាគមយុវជនកំណែទម្រង់រដ្ឋ ថ្កោលទោសចំពោះរបាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់អង្គការ ANFREL ដែលបង្កប់ដោយចេតនាទុច្ចរិត និងមានរបៀបវារៈនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ក្រុមប្រឆាំង

    ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨​ | ឯកសារ |

    នៅរសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ លោក ប៉ុល សីហា ប្រធានសមាគមយុវជនកំណែទម្រង់រដ្ឋ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ បដិសេធទាំងស្រុងចំពោះរបាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់