ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសឆែក

កម្ពុជា-ឆែកប្តេជ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហការនិងពិគ្រោះយោបល់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 1466

កម្ពុជា-ឆែក ឯកភាពគ្នាធ្វើកិច្ចសហការនិងពិគ្រោះយោបល់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន