ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មនុស្សជាង ១ ០០០នាក់ ដែលប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា ត្រូវបានធ្វើតេស្ត ក្នុងនោះ១ ១៤០នាក់ មានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ៤នាក់ វិជ្ជមាន ហើយ២៣នាក់ទៀត កំពុងរងចាំលទ្ធផល

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 907
មនុស្សជាង ១ ០០០នាក់ ដែលប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា ត្រូវបានធ្វើតេស្ត ក្នុងនោះ១ ១៤០នាក់ មានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ៤នាក់ វិជ្ជមាន ហើយ២៣នាក់ទៀត កំពុងរងចាំលទ្ធផលមនុស្សជាង ១ ០០០នាក់ ដែលប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា ត្រូវបានធ្វើតេស្ត ក្នុងនោះ១ ១៤០នាក់ មានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ៤នាក់ វិជ្ជមាន ហើយ២៣នាក់ទៀត កំពុងរងចាំលទ្ធផល

អត្ថបទទាក់ទង