ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញប្រកាសស្តីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការ ស៊ីវិល នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2571
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញប្រកាសស្តីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការ ស៊ីវិល នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញប្រកាសស្តីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការ ស៊ីវិល នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ បានចេញសេចក្តី ប្រកាសស្តីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅទីស្តីការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ ក្រោមជាតិ ក្នុងគោលបំណងលើក កម្ពស់សមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និង នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឱ្យមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបំពេញ ការងារ និងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដូចខាង ក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង