ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃអាជា្ញធរជាតិ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធ ការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 554
លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃអាជា្ញធរជាតិ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធ ការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃអាជា្ញធរជាតិ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធ ការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃអាជា្ញធរជាតិ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធ ការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង