ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត

    មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យ ប្រមាណ៣៥០នាក់ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី «ការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងសន្តិសុខសាយប័រ»

    ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤​ 115

    សិក្ខាសាលាស្តីពី «ការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងសន្តិសុខសាយប័រ» ត្រូវបានបើកធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣