ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រើប្រាស់សញ្ញាជាតិ និងនិមិត្តរូបជាតិ នៅលើសំបកវេចខ្ចប់ផលិតផល ដែលដាក់លក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយគ្មានការអនុញ្ញត

ដោយ៖ សុវណ្ណ បុត្រា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 78
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រើប្រាស់សញ្ញាជាតិ និងនិមិត្តរូបជាតិ នៅលើសំបកវេចខ្ចប់ផលិតផល ដែលដាក់លក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយគ្មានការអនុញ្ញតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រើប្រាស់សញ្ញាជាតិ និងនិមិត្តរូបជាតិ នៅលើសំបកវេចខ្ចប់ផលិតផល ដែលដាក់លក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយគ្មានការអនុញ្ញត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រើប្រាស់សញ្ញាជាតិ និងនិមិត្តរូបជាតិ នៅលើសំបកវេចខ្ចប់ផលិតផល ដែលដាក់លក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយគ្មានការអនុញ្ញត

អត្ថបទទាក់ទង