ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

(វីដេអូ) សម រង្ស៊ី ត្រូវរៀនស្តាប់ និងវិភាគភាសានាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ឲ្យច្បាស់!

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 345
(វីដេអូ) សម រង្ស៊ី ត្រូវរៀនស្តាប់ និងវិភាគភាសានាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ឲ្យច្បាស់!(វីដេអូ) សម រង្ស៊ី ត្រូវរៀនស្តាប់ និងវិភាគភាសានាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ឲ្យច្បាស់!

https://youtu.be/SzYp5BYwjlY

អត្ថបទទាក់ទង